HR Channel

ข่าวประชาสัมพันธ์ HR Channel

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ในยุค RID No.1
รุ่นที่ 3 (สำหรับเขตพื้นที่ สชป.14-17) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรม เค พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-------------
การนำเสนอผลงาน Best Practice โครงการศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
-------------
วิทยากร
1. นายปัญญพงษ์ สงพะโยม
(นายช่างชลประทานอาวุโส สชป.15)
Prev 1 of 14 Next
Prev 1 of 14 Next