โครงสร้างส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต

                   1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ประเมินผล เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของกรม เพื่อให้บุคลากรของกรมชลประทานได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการที่เหมาะสมและเพียงพอ

                   2) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ประเมินผล เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรม ให้ครอบคลุมมิติด้านการทำงาน ด้านชีวิตส่วนตัว ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการทำงาน สร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   3) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะองค์กร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในและภายนอกกรม พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านความสุขอย่างต่อเนื่อง

                   4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน สำรวจ ประเมินผลความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากรต่อการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                   5) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ควบคุม ตรวจสอบ การจัดการ ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ด้านทรัพยากรบุคคล ตามมาตรฐานระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

                   6) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

                   7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ฝ่ายสวัสดิการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                             1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติงานสวัสดิการประจำปี ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้บุคลากรของกรมชลประทานได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการที่เหมาะสมและเพียงพอ

                             2) สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินผลความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการเพื่อสรุปบทเรียนและนำผลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของบุคลากรที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

                             3) พัฒนา และควบคุมระบบการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามระบบ เพื่อเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของบุคลากรของกรมชลประทานด้านทรัพยากรบุคคล หรือให้ข้อมูลคำชี้แจงที่ถูกต้องแก่ผู้ร้องเรียนอันเป็นการสร้างความรับผิดชอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

                             4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

                             5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                             1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทานให้ครอบคลุมมิติด้านการทำงาน ด้านชีวิตส่วนตัว ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการทำงาน สร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน เสริมสร้างความผูกพันของ

บุคลากรที่มีต่อองค์กร

                             2) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการสร้างเครือข่ายสุขภาวะองค์กร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน

                             3)  สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินผลความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสรุปบทเรียนและนำผลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของบุคลากรที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

                             4)  ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

                             5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด