เมนู

แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทานประจำปี พ.ศ.2561 (WORD) ☆ ประกาศ เสนอราคาจ้างจัดทำเสื้อยืดคอโปโลตราสัญลักษณ์ ๑๑๗ ปี กรมชลประทาน

☆ แบบติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

☆ แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทานประจำปี พ.ศ.2561 (WORD)

☆ ตารางการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน ประจำปี2561

☆ ระเบียบการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน ประจำปี2561

☆ ประกาศคณะอนุกรรมการร้านค้าสวัสดิการกรมชลประทาน เรื่อง เสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

☆ ตารางการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน ประจำปี2561

☆ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว