ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ

 

การมอบอำนาจในการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานของกรมชลประทาน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน พ.ศ.2552

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน ว่าด้วยการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน พ.ศ.2552

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

การมอบอำนาจในการจัดสวัสดิการภายใน หน่วยงาน

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

แนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานของส่วนราชการ

หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

ประกาศคณะกรรมการกองทุนศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเพื่อส่งเสริมฯการจัดสวัสดิการ

ประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่134) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายใน ส่วนราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกฯพ.ศ.2547