ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ

 

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547

2.ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน พ.ศ.2552

3.ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน ว่าด้วยการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน พ.ศ.2552

4.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

5.การมอบอำนาจในการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน

6.การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547

7.การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

8.แนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานของส่วนราชการ

9.หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

10.ประกาศคณะกรรมการกองทุนศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเพื่อส่งเสริมฯการจัดสวัสดิการ

11.ประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่134) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายใน ส่วนราชการ

12.หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกฯพ.ศ.2547