แบบฟอร์ม

 

1.แบบฟอร์มการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้นในระดับ 4 และ 4หน

2.แบบฟอร์มการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน