หน้าที่ความรับผิดชอบ

การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

(คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 79/2558  ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558)

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป   แบ่งออกเป็น  4  งาน  ดังนี้

1. งานธุรการ    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

        1.1  ศึกษา  พัฒนา  การบริหารจัดการภายในสำนักงาน  หรือการบริหารราชการทั่วไป  เช่น  การพัฒนากระบวนงาน  การจัดทำคู่มือ  เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

        1.2  ศึกษา  วิเคราะห์  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  การบริหารต้นทุนผลผลิตของสำนัก  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรจุตามเป้าหมายที่กำหนด

        1.3  ดำเนินการงานสารบรรณรับ-ส่ง  การจัดพิมพ์หนังสือ  จดหมาย  และเอกสารราชการ  บริการค้นหา  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูล  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  และมาตรฐานที่กำหนด  สะดวกต่อการค้นหา  และเป็นหลักฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้

        1.4  ตรวจสอบ  ดูแล  การจัดเตรียมเอกสารการประชุม  งานรับรอง  งานพิธีการ  โดยมีการเตรียมเอกสารในการนำเสนอ  เรียบเรียงรายงานต่างๆ  และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม  เพื่อให้การจัดการประชุมหรืองานพิธีการต่างๆ  นั้น  เป็นไปด้วยความสะดวก  เรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

        1.5  ให้คำปรึกษา  และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ถ่ายทอดความรู้และแก้ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในสายงาน  หรือหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มีความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  และมีประสิทธิภาพ

        1.6  ดำเนินการประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่ข่าวสาร  กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า  และผลงานของหน่วยงาน  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

        1.7  ศึกษา  พัฒนา  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านธุรการ

        1.8  ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2.  งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

        2.1  ศึกษา  วิเคราะห์  โครงสร้างอัตรากำลังของข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของสำนัก

        2.2  ดำเนินการ  ตรวจสอบ  กลั่นกรองเบื้องต้นในการขอแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  ลาออก  บำเหน็จบำนาญของบุคลากรเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

        2.3  ตรวจสอบและดำเนินการ  สอบคัดเลือก/คัดเลือก  เพื่อปรับระดับชั้นงานของลูกจ้าง  เพื่อให้การบริหารงานลูกจ้างประจำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

        2.4  ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ  การจัดทำสัญญาจ้าง  คำสั่งจ้าง  การเลิกจ้าง  และการลาออก  เพื่อให้การบริหารพนักงานราชการมีประสิทธิภาพ

        2.5  ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใส  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

        2.6  ดำเนินการพัฒนาบุคลากร  เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        2.7  ดำเนินการทางวินัยของลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ  เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

        2.8  ศึกษา  วางแผน  การจัดสวัสดิการและการเสริมสร้างความผาสุก  เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

        2.9  ให้คำปรึกษา  และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ถ่ายทอดความรู้  และแก้ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในสายงาน  หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  และมีประสิทธิภาพ

        2.10  ศึกษา  พัฒนา  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านบริหารบุคคลและสวัสดิการ

        2.11  ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

3.  งานการเงินและบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

        3.1  ศึกษา  วิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  เพื่อจัดวางระบบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน

        3.2  ควบคุม  ตรวจสอบ  การจัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานภายในสำนัก  เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์

        3.3  ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล  ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เพื่อให้การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ  เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ

        3.4  ควบคุม  ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  เพื่อให้การรับจ่ายเงินมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ

        3.5  ศึกษา  วิเคราะห์  รายงานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบัญชีการเงิน  ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชา  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

        3.6  ให้คำปรึกษา  และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ถ่ายทอดความรู้  และแก้ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในสายงาน  หรือหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มีความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  และมีประสิทธิภาพ

        3.7  ศึกษา  พัฒนา  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชี

        3.8  ตรวจสอบการบันทึกรายการงบประมาณ  ในระบบการบริหารเงินงบประมาณ  และเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  (BIS)  เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ  ไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  และใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

        3.9  ควบคุม  ตรวจสอบ  รายงานการเงินเกี่ยวกับการบริหารงานบัญชีการเงินภาครัฐ  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)  เพื่อให้รายงานการเงินและบัญชีมีความถูกต้อง  ครบถ้วนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กรมบัญชีกลางกำหนด

          3.10  ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

4.  งานพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

        4.1  ศึกษา  วิเคราะห์  ระบบบริหารงานพัสดุ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

        4.2  ดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีต่างๆ  เพื่อให้ได้พัสดุเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  และถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

        4.3  ดำเนินการจัดทำบัญชีพัสดุ  การจัดทำทะเบียนการเบิกจ่าย  การควบคุมพัสดุ  การจัดทำรายงานประจำปี  การตรวจสอบรายงานประจำปี  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

        4.4  ดำเนินการจัดการด้านคลังพัสดุ  เช่น  การลงทะเบียน  การรับ-จ่าย  การเก็บรักษา  เพื่อให้การบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพ

        4.5  ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ทุกประเภท  เพื่อใช้ในการควบคุม  และตรวจสอบรายการทรัพย์สิน

        4.6  ดำเนินการบริหารสินทรัพย์  เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการคำนวณค่าเสื่อมราคา  และต้นทุนผลผลิต

        4.7  ศึกษา  รายงานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ  ระเบียบพัสดุ  ต่อผู้บังคับบัญชา  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

        4.8  ศึกษา  วิเคราะห์  และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานและจัดสรรพัสดุ  ครุภัณฑ์แก่หน่วยงานภายในสำนัก  เพื่อให้ตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์

        4.9  ให้คำปรึกษา  และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ถ่ายทอดความรู้และแก้ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในสายงาน  หรือหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มีความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  และมีประสิทธิภาพ

        4.10  ศึกษา  พัฒนา  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพัสดุ

        4.11  ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด