กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

05/02/2562 กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการ้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552
05/02/2562 กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551
05/02/2562 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553
05/02/2562 กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553
05/02/2562 กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัย และการสั่งลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตาม ม.9 พ.ศ.2554
05/02/2562 คำสั่งกรมฯ เรื่องการพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน
05/02/2562 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
05/02/2562 พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550
05/02/2562 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
05/02/2562 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๒๕๓๙
31/01/2562 พระราชลัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
31/01/2562 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔
31/01/2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
31/01/2562 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
31/01/2562 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
31/01/2562 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
28/01/2562 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
27/01/2562 หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของลูกจ้างประจำ
27/01/2562 หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของลูกจ้างประจำ
27/01/2562 หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง แบบตามกฏ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย