คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 346/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวสุวรรณา มูลน้อย 2.นางสาวรินทร์ลภัส ธนโชติชวกิตต์)