คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 337/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 4 ราย 1.นางสาวอาภาศรี คงจันทร์ 2.นางสาวอรทิมา ยุ้งเกี้ยว 3.นางธีรพร บุญเรือง 4.นายสันติภาพ ชุ่มมี)