คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 340/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 4 ราย 1.นางสาวอรณัฐ วงษ์สุวรรณ 2.นายพีรพงศ์ คลังบุญครอง 3.นางสาวนิจสิรี วงศ์อริยจิต 4.นางสาวชิตชญา ติสโร)