คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 194/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายเกษม ไกรสีกาจ 2.นายวัชร จิตใจงาม 3.นายศศิพงษ์ ยิ้มแย้ม)