คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 187/2562 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม (เป็นการภายใน)