คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 24/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม (เป็นการภายใน)