คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 23/2562 เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม (เป็นการภายใน)