ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ตามมาตรา 9 วรรค 1 (8) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ตามมาตรา 9 วรรค 1 (8)

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย

success icon กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
success icon โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
success icon โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน
success icon คำสั่งแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ภายในกรม
–  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 60/2560 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง
–  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 61/2560 เรื่อง การจัดตั้งกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (เป็นการภายใน)
–  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 62/2558 เรื่อง การจัดตั้งกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เป็นการภายใน)
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคล และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว

success icon ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลคเข้ารับราชการ
success icon ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
success icon ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้
success icon ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร

success icon รายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
success icon รายงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร และผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร

success icon ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน
success icon คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 569/2557 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
success icon ข้อบังคับกรมชลประทาน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมชลประทาน พ.ศ.2553
success icon ค่านิยมกรมชลประทาน : Water for all
success icon ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากร

success icon แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน
success icon หลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษของข้าราชการกรมชลประทาน
success icon หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / หลักเกณฑ์และวิธีการและวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ / หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร

success icon หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมชลประทาน
success icon หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน
success icon หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรมชลประทาน
success icon ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน (ฉบับที่ 2)
success icon การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 success icon แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทาน (กุมภาพันธ์ 2560)
 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณ

success icon รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะเว็บไซต์สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่

success icon ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– แผน HR Scorecard 2561-2564
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
– หลักเกณฑ์และวิธี
– แผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน
– แผนการจัดการความรู้กรมชลประทาน
– แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทาน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน
————– แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
————– แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
————– RID No.1
………………… –  ผลการดำเนินงานปี 61 ตามแนวทาง RID No.1 (สายบริหาร)
………………… –  สบค. รายงานผลการดำเนินงานปี 62 ตามแนวทาง RID No.1 (ไตรมาส 2)

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การวางแผนกำลังคน
– การเตรียมอัตรากำลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ
การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร
– การสร้างทางก้าวหน้าในายอาชีพ
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
————– ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
————– ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
————– ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ พ.ศ.2556 
– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
– การบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
————– โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดำเนินงานทางวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย รุ่นที่ 16 – 17
————– โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติห้นาที่ราชการ รุ่นที่ 24 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
– หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
– หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
– แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
– รายงานผลการดำเนินงานตามแผน HR Scorecard
– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน

success icon ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

success icon ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

success icon ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม