รายงานความเคลื่อนไหวบัญชีข้าราชการและพนักงานราชการ กรมชลประทาน

รายงานความเคลื่อนไหวการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมชลประทาน
ข้อมูลปี พ.ศ. 2562
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 news
รายงานความเคลื่อนไหวการเรียกจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน
 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2562
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 news
** หากประสงค์จะสอบถามกำหนดการเรียกทำสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ท่านต้องติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ของทุกสำนัก/กอง ที่ท่านได้สอบขึ้นบัญชีไว้เท่านั้น**

 

เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
     
1. ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 9 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานพัสดุ  click-1 1
  เจ้าพนักงานห้องสมุด  เจ้าพนักงานสถิติ  นายช่างภาพ  นายช่างศิลป์ 
  นายช่างเทคนิค  และเจ้าพนักงานการเกษตร
     
2. ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 10 ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน  นายช่างโยธา  นายช่างเครื่องกล  นายช่างสำรวจ  click-1 1
  นายช่างโลหะ  นายช่างไฟฟ้า  นายช่างเขียนแบบ
  เจ้าพนักงานอุทกวิทยา  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  และนายช่างพิมพ์
 
3. ระดับปฏิบัติการ จำนวน 15 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  เศรษฐกร  นักอุทกวิทยา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  click-1 1
  นักจัดการงานทั่วไป  นักทรัพยากรบุคคล  นิติกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นักวิชาการพัสดุ  นักวิเทศสัมพันธ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  นักประชาสัมพันธ์ 
  มัณฑนากร  บรรณารักษ์  และนักวิชาการจัดหาที่ดิน
 
4. ระดับปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง วิศวกร  นักวิชาการเกษตร  นักธรณีวิทยา  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย   click-1 1
  วิศวกรสำรวจ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  และนักวิทยาศาสตร์
 
5. ระดับปฏิบัติการ จำนวน 6 ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน  วิศวกรโยธา  วิศวกรเครื่องกล  วิศวกรไฟฟ้า  click-1 1
หมายเหตุ    กรมชลประทานอยู่ระหว่างการส่งหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ไปรายงานตัว
                   เพื่อรับการบรรจุตามลำดับที่สอบแข่งขันได้ให้ทราบตามที่อยู่ ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS
                   หรือตรวจสอบได้ทางอีเมล์ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้