การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งประเภท อำนวยการ