ด่วนที่สุด ที่ สบค 1544 เรื่อง รับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)