คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 209/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายไพฑูรย์ ศรีมุก 2.นายสมัย ธรรมสัตย์)