ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

                   1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการทดลองปฏิบัติราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง 
                   2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การย้าย การโอนบุคลากร เพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรหรือบุคคล รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
                   3) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
                   4) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การเลื่อนบุคลากร เพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรหรือบุคคล รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
                   5) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การให้บุคลากรออกจากราชการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ หรือเจตจำนงของผู้ขอลาออก และไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
                   6) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ปฏิบัติหน้าที่แทน รักษาการในตำแหน่ง หรือให้ปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง เพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งมอบหมายงานให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
                   7) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ของตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่ง
                   8) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การมอบอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารระดับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ
                   9) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การจัดทำหรือพัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทาง การสรรหา คัดเลือก หรือการแต่งตั้ง เพื่อเสนอกรม หรือ อ.ก.พ. กรม ให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
                   10) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การปรับอัตราเงินเดือน และค่าจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษ        ต่าง ๆ ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เพื่อให้บุคลากรของกรมได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามสิทธิที่พึงมี
                   11) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การวางแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน (Succession Plan) ในด้านการ สรรหาและเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ที่สำคัญ เพื่อจัดทำบัญชีผู้สืบทอดตำแหน่งหรือ Successor Inventory ไว้ใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
                   12) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
                   13) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ฝ่ายสรรหาบุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                            1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
                                  1.1) การดำเนินการสอบแข่งขันและการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
                                  1.2) การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ                                   
                             2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ การคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถความชำนาญที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อย้ายหรือรับโอนข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นโดยผลการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก                                     
                             3) ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ของตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่ง
                             4) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ การมอบอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารระดับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ
                             5) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การจัดทำหรือพัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทาง การสรรหา การคัดเลือก หรือการแต่งตั้ง เพื่อเสนอกรม หรือ อ.ก.พ.กรม ให้ความเห็นชอบ และการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
                                  5.1) แนวทางหรือหลักเกณฑ์การดำเนินการสอบแข่งขันและการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล   เข้ารับราชการ
                                  5.2) แนวทางหรือหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
                                  5.3) แนวทางหรือหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
                                  5.4) แนวทางหรือหลักเกณฑ์การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นหรือเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
                             6) ศึกษา วิเคราะห์ การวางแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน (Succession Plan) ในด้านการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ที่สำคัญ เพื่อจัดทำบัญชีผู้สืบทอดตำแหน่งหรือ Successor Inventory ไว้ใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
                             7) ให้คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
                             8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ การจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต ฯลฯ

ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
                             1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ การบรรจุและทดลองปฏิบัติราชการ  เพื่อแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
                             2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ การย้าย การรับโอนบุคลากรและการบรรจุกลับเข้ารับราชการ เพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรหรือบุคคล  รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
                             3) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ การคัดเลือก การเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถความชำนาญที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  มีความโปร่งใส    เป็นธรรมและตรวจสอบได้
                             4) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ การให้บุคลากรออกจากราชการ การให้โอนข้าราชการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหรือเจตจำนงของผู้ขอลาออก หรือผู้ขอโอน และไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
                             5) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ การให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ปฏิบัติหน้าที่แทน รักษาการในตำแหน่ง หรือให้ปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าทีหนึ่ง เพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งมอบหมายให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
                             6) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การจัดทำหรือพัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทางการคัดเลือก หรือการแต่งตั้ง  เพื่อเสนอกรม หรือ อ.ก.พ.กรม ให้ความเห็นชอบ และการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
                                 6.1) แนวทางหรือหลักเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้น

                                 6.2) แนวทางหรือหลักเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไประดับอาวุโส

                                 6.3) แนวทางหรือหลักเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

                             7) ศึกษา วิเคราะห์ การปรับเงินเดือน และค่าจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เพื่อให้บุคลากรได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามสิทธิที่พึงมี

                             8) ให้คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

                                       9) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมชลประทาน การควบคุมภายใน การดำเนินการและจัดทำแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
แนวทางการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม)
หลักเกณฑ์การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการต่างสำนัก/กอง และส่วนราชการอื่น
แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการต่างสำนัก/กอง และส่วนราชการอื่น
– ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ พ.ศ. 2556

สายใน : 2494 , 2801 , 2411
โทรศัพท์ : 0-2241-2726 , 0-2241-7555 , 0-2669-3592
โทรสาร : 0-2669-3599
Facebook ส่วนสรรหา