ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม

31/01/2562 พระราชลัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
31/01/2562 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔
31/01/2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
31/01/2562 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
31/01/2562 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
31/01/2562 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
28/01/2562 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
27/01/2562 หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของลูกจ้างประจำ
27/01/2562 หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของลูกจ้างประจำ
27/01/2562 หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง แบบตามกฏ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
1 2
แผนผังโครงสร้างภายใน
null null
  1.       ฝ่ายสืบสวนข้อเท็จจริง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
๑) สืบสวน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย และหลักฐาน พิจารณาวินิจฉัย ชี้มูลหรือไม่ชี้มูลความผิดทางวินัยกับข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมชลประทานและหรือที่เกี่ยวเนื่องกับวินัย ตามกฎหมาย กฎ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยและหรือที่เกี่ยวเนื่องกับวินัยเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ยุติธรรมและเป็นธรรม ๒) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย ในการให้ความเห็น และการตีความกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านวินัยตามหลักวิชา เพื่อให้การให้ความเห็นและการตีความกฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้ ๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวินัย แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมชลประทาน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ ๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  1. ฝ่ายสอบสวนวินัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
๑) สอบสวน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายและหลักฐาน พิจารณาวินิจฉัยความรับผิดทางวินัยกับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมชลประทาน และหรือที่เกี่ยวเนื่องกับวินัย ตามกฎหมาย กฎ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยและหรือที่เกี่ยวเนื่องกับวินัยเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ยุติธรรมและเป็นธรรม ๒) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย ในการให้ความเห็น และการตีความกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านวินัยตามหลักวิชา เพื่อให้การให้ความเห็นและการตีความกฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้ ๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวินัย แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมชลประทาน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ ๔) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  1. ฝ่ายตรวจสำนวน อุทธรณ์ ร้องทุกข์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
๑) ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและหลักฐาน พิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของงานด้านวินัยกับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ      กรมชลประทาน ตามกฎหมาย กฎ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง ยุติธรรมและเป็นธรรม ๒) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง   ข้อกฎหมายและหลักฐาน พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้างของกรมชลประทาน ตามกฎหมาย กฎ  และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรมและเป็นธรรม ๓) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย ในการให้ความเห็น และการตีความกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ตามหลักวิชา เพื่อให้การให้ความเห็นและการตีความกฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้ 4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวินัย แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมชลประทาน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด