ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม

05/02/2562 กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการ้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552
05/02/2562 กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551
05/02/2562 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553
05/02/2562 กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553
05/02/2562 กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัย และการสั่งลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตาม ม.9 พ.ศ.2554
05/02/2562 คำสั่งกรมฯ เรื่องการพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน
05/02/2562 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
05/02/2562 พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550
05/02/2562 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
05/02/2562 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๒๕๓๙
1 2
แผนผังโครงสร้างภายใน
null null
  1.       ฝ่ายสืบสวนข้อเท็จจริง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
๑) สืบสวน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย และหลักฐาน พิจารณาวินิจฉัย ชี้มูลหรือไม่ชี้มูลความผิดทางวินัยกับข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมชลประทานและหรือที่เกี่ยวเนื่องกับวินัย ตามกฎหมาย กฎ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยและหรือที่เกี่ยวเนื่องกับวินัยเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ยุติธรรมและเป็นธรรม ๒) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย ในการให้ความเห็น และการตีความกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านวินัยตามหลักวิชา เพื่อให้การให้ความเห็นและการตีความกฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้ ๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวินัย แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมชลประทาน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ ๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  1. ฝ่ายสอบสวนวินัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
๑) สอบสวน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายและหลักฐาน พิจารณาวินิจฉัยความรับผิดทางวินัยกับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมชลประทาน และหรือที่เกี่ยวเนื่องกับวินัย ตามกฎหมาย กฎ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยและหรือที่เกี่ยวเนื่องกับวินัยเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ยุติธรรมและเป็นธรรม ๒) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย ในการให้ความเห็น และการตีความกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านวินัยตามหลักวิชา เพื่อให้การให้ความเห็นและการตีความกฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้ ๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวินัย แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมชลประทาน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ ๔) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  1. ฝ่ายตรวจสำนวน อุทธรณ์ ร้องทุกข์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
๑) ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและหลักฐาน พิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของงานด้านวินัยกับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ      กรมชลประทาน ตามกฎหมาย กฎ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง ยุติธรรมและเป็นธรรม ๒) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง   ข้อกฎหมายและหลักฐาน พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้างของกรมชลประทาน ตามกฎหมาย กฎ  และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรมและเป็นธรรม ๓) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย ในการให้ความเห็น และการตีความกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ตามหลักวิชา เพื่อให้การให้ความเห็นและการตีความกฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้ 4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวินัย แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมชลประทาน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด