ส่วนพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

                   1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การจัดทำโครงสร้างองค์กร การแบ่งงานภายใน และการจัดระบบงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของกรม

                   2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของกรม เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามภารกิจในปัจจุบันและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

                   3) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วางแผน กำกับ ดูแล การกำหนดตำแหน่งของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ได้แก่ การประเมินค่างาน การเกลี่ยอัตรากำลัง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง  การทบทวนและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้การกำหนดประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่ง เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                   4) ศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ กรอบอัตรากำลังและการบริหารการใช้ตำแหน่งของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เพื่อให้การใช้ตำแหน่งของกรม ถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด

                   5) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การยุบเลิกตำแหน่งที่เกษียณอายุ และการขอรับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุจาก อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐรวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                   6) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   7) ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับระบบงานและอัตรากำลัง เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

                   8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ฝ่ายอัตรากำลังข้าราชการที่ ๑

ฝ่ายอัตรากำลังข้าราชการที่ ๑

                           รับผิดชอบสำนัก/กอง ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  สำนักงานเลขานุการกรม  กองการเงินและบัญชี  กองแผนงาน  กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักกฎหมายและที่ดิน  สำนักเครื่องจักรกล  สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง  สำนักบริหารโครงการ  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักวิจัยและพัฒนา  สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา  สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  และกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                           มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                            1) ตรวจสอบ กลั่นกรอง ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินค่างาน การเกลี่ยอัตรากำลังการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การทบทวนและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้การกำหนดประเภทตำแหน่งสายงาน และระดับตำแหน่งของข้าราชการให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ำซ้อน และประหยัดเป็นหลัก

                             2) วิเคราะห์ ตรวจสอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนอัตราข้าราชการ เช่น        การพัฒนาระบบวางแผน และติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของงานที่ได้รับมอบหมาย

                            3) ตรวจสอบ กลั่นกรอง ดำเนินการเกี่ยวกับกรอบอัตรากำลัง เช่น การเลื่อน ย้าย บรรจุ บรรจุกลับ รับโอน และการบริหารการใช้ตำแหน่งข้าราชการของสำนัก/กอง ที่ได้รับผิดชอบ เพื่อใช้ตำแหน่งได้อย่างถูกต้องไม่ซ้ำซ้อน และเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้

                             4) ตรวจสอบ กลั่นกรอง รวบรวม ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีแจ้งยุบเลิกตำแหน่งที่เกษียณอายุ และการขอรับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ จาก อ.ก.พ.กระทรวง เพื่อให้  สอดคล้องกับมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                             5) ให้คำปรึกษา คำแนะนำ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงานและอัตรากำลังบริหารทรัพยากรบุคคล แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

                             6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การดำเนินการงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ฝ่ายอัตรากำลังข้าราชการที่ ๒

ฝ่ายอัตรากำลังข้าราชการที่ 2

                          รับผิดชอบสำนัก/กอง  ได้แก่  สำนักงานชลประทานที่ 1 – 17 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่  และกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

                          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                            1) ตรวจสอบ กลั่นกรอง ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินค่างาน การเกลี่ยอัตรากำลังการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การทบทวนและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้การกำหนดประเภทตำแหน่งสายงาน และระดับตำแหน่งของข้าราชการให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ำซ้อน และประหยัดเป็นหลัก

                            2) วิเคราะห์ ตรวจสอบ ดำเนินการด้านการวางแผนอัตราข้าราชการ เช่น การพัฒนาระบบวางแผน และติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของงานที่ได้รับมอบหมาย

                            3) วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ดำเนินการเกี่ยวกับกรอบอัตรากำลัง เช่น การเลื่อน ย้าย บรรจุ บรรจุกลับ รับโอน และการบริหารการใช้ตำแหน่งข้าราชการของสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ตำแหน่งได้อย่างถูกต้องไม่ซ้ำซ้อน และเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้

                            4) ตรวจสอบ กลั่นกรอง รวบรวม ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีแจ้งยุบเลิกตำแหน่งที่เกษียณอายุ และการขอรับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ จาก อ.ก.พ.กระทรวง เพื่อให้  สอดคล้องกับมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                            5) ให้คำปรึกษา คำแนะนำ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงานและอัตรากำลังบริหารทรัพยากรบุคคล แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

                            6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การดำเนินการงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ฝ่ายอัตรากำลังพนักงานราชการ

ฝ่ายอัตรากำลังพนักงานราชการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                             1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วางแผน เกี่ยวกับการกำหนดกรอบอัตรากำลังและจัดทำแผนการบริหารอัตรากำลังของพนักงานราชการ เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามภารกิจในปัจจุบันและอนาคต

                             2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วางแผน กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการเกลี่ยและจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ  เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                             3) ศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ เกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการและบริหารการใช้อัตรากำลังของพนักงานราชการ เพื่อให้การใช้ตำแหน่งของกรมถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน
และเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด

                             4) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการจัดทำข้อมูลพนักงานราชการ ส่ง ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                             5) ควบคุม ตรวจสอบ เกี่ยวกับการใช้อัตรากำลังพนักงานราชการในทะเบียนฐานข้อมูล แก้ไข ปรับปรุงฐานข้อมูลพนักงานราชการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานอัตรากำลังพนักงานราชการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                             6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ฝ่ายอัตรากำลังลูกจ้าง

ฝ่ายอัตรากำลังลูกจ้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                             1) วิเคราะห์ ตรวจสอบ รวบรวม ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวที่เหมาะสมของสำนัก/กองต่าง ๆ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำ  เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามภารกิจในปัจจุบัน  และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

                             2) วิเคราะห์ ตรวจสอบ รวบรวม ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ ได้แก่ ปรับขยายตำแหน่งลูกจ้างประจำให้สูงขึ้น เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่ง เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                             3) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลัง และบริหารการใช้อัตรากำลังของลูกจ้างประจำ เพื่อให้การใช้ตำแหน่งของกรมถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด

                             4) วิเคราะห์ ตรวจสอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการยุบเลิกตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ ตำแหน่งว่างระหว่างปีตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจำ และข้อมูลลูกจ้างที่เกษียณว่างระหว่างปีส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐรวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                             5) วิเคราะห์ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการจัดทำบรรยายลักษณะงานของลูกจ้างประจำ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (หน้าที่ความรับผิดชอบของ งานที่ปฏิบัติ) และคำรับรองของผู้บังคับบัญชา (ระดับฝ่าย/ส่วน/โครงการ /ศูนย์) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและหน้าที่ความรับผิดชอบได้รับมอบหมายตรงตามตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                             6) ศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบเกี่ยวกับตำแหน่งลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้น ระดับ ๑ – ๓ (ยกเว้นพนักงานพิมพ์ ปรับระดับ ๔) และระดับ ๔  หรือ  ๔ หัวหน้าหน่วย

                             7) ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงฐานข้อมูลลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในทะเบียน ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานอัตรากำลังลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                             8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด