ส่วนทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ

ส่วนทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ
1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การบันทึก ปรับปรุงและแก้ไขทะเบียนประวัติในระบบเอกสารของบุคลากร เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
2) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การบันทึกและจัดการงานสารสนเทศข้อมูลบุคคล เพื่อให้ข้อมูลในระบบสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การบันทึก ปรับปรุงฐานข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงของบุคลากร และบุคคลในครอบครัว เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันและลดภาระการสำรองจ่ายของบุคลากร
4) ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การขออนุญาตการลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากร ได้แก่ ลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ เตรียมพล ลาติดตามคู่สมรส ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ลาไปต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด
5) ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำหนังสือรับรองและหนังสือสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การซื้อหรือพกพาอาวุธปืน สิทธิค่ารักษาพยาบาล การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพของบุคลากร และบุคคลในครอบครัว เพื่อให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด
6) ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบข้อมูล การออกประกาศกรมในกรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คำนำหน้านาม ถึงแก่กรรมและกรณีอื่น ๆ ของบุคลากร เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและใช้เป็นหลักฐานด้านการบริหารงานบุคคล
7) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การตรวจรับ ส่งมอบ เรียกคืน ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด
8) ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรพิทักษ์เสรีชน และบัตรเหรียญราชการชายแดนของบุคลากร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน
9) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จตกทอด บำเหน็จบำนาญพิเศษ เงินมรดก เงินทำขวัญ เงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ) การขอรับเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.) เพื่อให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด
10) ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลสถิติจากฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อสามารถให้มีข้อมูลบุคลากรตรวจสอบประกอบการตัดสินใจและการรายงานต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
11) ศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม เกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของบุคลากร และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสูญเสียบุคลากร กรณีพ้นจากราชการ เพื่อเป็นประโยชน์ด้านบริหารงานบุคคล
12) ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของบุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
13) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 1. พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และแก้ไขเพิ่มเติม
 2. พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
 3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.  2519 และแก้ไขเพิ่มเติม
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521
 7. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว. 69 ลงวันที่ 14  มิถุนายน  2544
 8. พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
 9. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บำเหน็จ  บำนาญและเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
 10. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
 11. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญ ข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2546
 12. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.5/ว.122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด
 13. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0422.2/ว.51 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 เรื่อง การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด
 14. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.5/ว.9 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว.122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
 15. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 16. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ. 2521
 17. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 18. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555)
 19. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
 20. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 376 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
 21. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559
 22. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. 2548
 23. 23. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0415/ว 120 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548
 24. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกฏไทย พ.ศ. 2536 และแก้ไขเพิ่มเติม
 25. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ฉบับที่ 33
 26. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0508/ว (ท) 4714 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555
 27. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484
 28. กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562