ฝ่ายบริหารทั่วไป

หนังสือเวียน สบค.

หนังสือเวียนภายในหน่วยงาน สบค.

คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555

คู่มือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน พ.ศ.2558

คู่มือการปฏิบัติงาน