หนังสือเวียน สบค

22/08/2562 สบค 15872 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวรื่นฤดี ผลกล้า)
21/08/2562 สบค 15926 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบสำรวจความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของข้าราชการกรมชลประทาน
20/08/2562 สบค 15842 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกองแผนงาน
16/08/2562 สบค 15719 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายณัฐพงษ์ เคนไชยวงศ์)
16/08/2562 สบค 15716 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธรรมนูญ มหาชัย)
16/08/2562 สบค 15715 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจำนง ภัทรวิหค)
16/08/2562 สบค 15714 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอนันต์ กันทะปิก)
16/08/2562 สบค 15713 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายภุชงค์ สุวรรณปากแพรก)
15/08/2562 ด่วนที่สุด ที่ สบค 15606 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง
15/08/2562 สบค 15612 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
15/08/2562 ด่วนที่สุด ที่ สบค 15517 เรื่อง กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
15/08/2562 สบค 15447 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
13/08/2562 สบค 15451 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน (สำหรับข้าราชการ)
08/08/2562 ด่วนที่สุด ที่ สบค 15232 เรื่อง การเสนอชื่อเทพีคู่หาบเงินในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2563
06/08/2562 ด่วนที่สุด สบค 15171 เรื่อง ขอให้ชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
06/08/2562 สบค 15047 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวณัฐวดี เทียนธวัชกุล)
06/08/2562 สบค 15048 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โดยไม่ต้องประเมินผลงาน (นายวิทยา อาวุธเพชร)
06/08/2562 สบค 15045 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนริศ สุวรรณพนัง)
06/08/2562 สบค 15046 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายศิวพล ฤทธิ์วิรุฬห์)
06/08/2562 สบค 15049 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกฤษณะ จักราวินท์)
05/08/2562 สบค 14823 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การโค้ชสำหรับนักสร้างสุของค์กร(นสอ.)”
05/08/2562 ด่วนที่สุด ที่ สบค 14778 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการงานเอกสารและการนำเสนอสำหรับบุคลากรภาครัฐยุคดิจิทัล (Microsoft Office Advanced : Word,Excel,PowerPoint)
02/08/2562 สบค 14822 เรื่อง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส 1 จำนวน 1 อัตรา
02/08/2562 ด่วนที่สุด ที่ สบค 756 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส สเปน รัสเซีย อิตาเลียน เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย เขมร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
01/08/2562 สบค 14775 เรื่อง กรมการข้าวรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
01/08/2562 สบค 14803 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการโดยไม่ต้องประเมินผลงาน (นายเสฏฐชัย พรกุลประสิทธิ์)
01/08/2562 ด่วนที่สุด ที่ สบค 14576 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand Leadership Development Programme
31/07/2562 ด่วนที่สุด ที่ สบค 14634 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส สเปน รัสเซีย อิตาเลียน เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย เขมร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
30/07/2562 ด่วนมาก ที่ สบค 13475 เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 11
30/07/2562 สบค 14614 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายปัญจศักดิ์ เทพอวยพร)
1 2 3 8