หนังสือเวียน สบค

24/04/2562 สบค 6602 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเสวนาวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้สของลูกจ้างส่วนราชการและผูรับบำเหน็จรายเดือน
24/04/2562 สบค 6733 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพระราชทานฯ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
24/04/2562 ด่วนที่สุด ที่ สบค 8001 เรื่อง ข้าราชการครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24/04/2562 สบค 7646 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
24/04/2562 สบค 7645 เรื่อง องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียและแปซิฟิก รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง Director – General of the Department of Administration and Finance และตำแหน่ง Senior Official of the Department of External Relations and Legal Affairs
24/04/2562 สบค 7818 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเเต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธรณิศ ศรีนุ่น และนายปฐมพงศ์ จิตภักดี)
24/04/2562 สบค 7739 เรื่อง องค์การคลังสินค้ารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
23/04/2562 สบค 6474 เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
23/04/2562 สบค 7510 เรื่อง การทำหนังสือเดินทางราชการเป็นหมู่คณะ
22/04/2562 สบค 7660 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายอดุลย์ ดีพลกรัง)
18/04/2562 ด่วนที่สุด ที่ สบค 7450 เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยไม่ถือเป็นวันลา
18/04/2562 ด่วนที่สุด ที่ สบค 7403 เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
17/04/2562 สบค 7385 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเเต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายคณากร เม้งเกร็ด และนางสาวชนิดา เอี่ยมละออ)
17/04/2562 ด่วน ที่ สบค 7256 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบายส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
09/04/2562 ด่วนที่สุด ที่ สบค 6622 การรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
09/04/2562 สบค 7201 เรื่อง การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
09/04/2562 สบค 6624 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง
09/04/2562 ด่วน ที่ สบค 7053 เรื่อง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
09/04/2562 สบค 7118 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอำนวยชัย คงดี)
05/04/2562 ด่วนที่สุด ที่ สบค 6621 เรื่อง การขอรับการจัดสรรทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy – based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05/04/2562 สบค 6987 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดทำสื่อเพื่อเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดีเด่น
05/04/2562 สบค 6322 เรื่อง ขอเชิญสมัครรับทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2563-2564
05/04/2562 สบค 6971 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสิปปนนท์ กิ่งก้ำ)
04/04/2562 สบค 6908 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายศุภวัชร กาญจนมานนท์)
04/04/2562 สบค 6907 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายทนงกิต สดวิไล)
04/04/2562 สบค 6909 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาววีรยา เรืองหิรัญ)
03/04/2562 สบค 6474 เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
03/04/2562 สบค 6539 เรื่อง ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63 , 64
03/04/2562 สบค 6810 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวพรณภัสร์ แป้นแก้ว)
03/04/2562 ด่วนมาก ที่ สบค 6096 เรื่อง การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1 2 3 4