หนังสือราชการ

14/02/2562 สบค 3106 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมชาย ทองดีเจริญ)
13/02/2562 ด่วนที่สุด ที่ สบค 3078 เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13/02/2562 สบค 2792 เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กำหนด (6 เดือน)
12/02/2562 สบค 2522 เรื่อง แนวทางปฏิบัติและวิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน
12/02/2562 สบค 2896 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวอรสา มณฑา)
12/02/2562 สบค 1598 เรื่อง ทุนศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Flood Disaster Risk Reduction
08/02/2562 สบค 2651 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางลภัสรดา นาคทรรพ)
07/02/2562 สบค 2521 เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน (e-Performance Management : e-PM)
06/02/2562 สบค 2476 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางรัชตา เจียมตน)
06/02/2562 ด่วนมาก ที่ สบค 2130 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
05/02/2562 สบค 2274 เรื่อง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2561
04/02/2562 ด่วนที่สุด ที่ สบค 1544 เรื่อง รับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)
01/02/2562 สบค 1872 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
29/01/2562 ที่ สบค 1477 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
29/01/2562 สบค 02/609/2561 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ “ร่าง” รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29/01/2562 สบค 7832 เรื่อง ปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของบัตรโดยสารกลุ่มลูกค้าข้าราชการ สายการบินนกแอร์
29/01/2562 ด่วนมาก ที่ สบค 6241 เรื่อง การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29/01/2562 ด่วนมาก ที่ สบค 7031 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ)
29/01/2562 สบค 2546 เรื่อง แจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
29/01/2562 สบค 1552 เรื่อง การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ DPIS และข้อมูลการได้รับรางวัลต่าง ๆ
29/01/2562 สบค 1526 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัด ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2561
29/01/2562 สบค 1280 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายพงศกร ชูโชติ)
29/01/2562 สบค 1478 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
28/01/2562 สบค 23307 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา