รายงานความเคลื่อนไหวบัญชีข้าราชการและพนักงานราชการ กรมชลประทาน

 
รายงานความเคลื่อนไหวการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมชลประทาน
 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2562
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2562news
   
   
รายงานความเคลื่อนไหวการเรียกจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน
 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2562
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562news
   
   
** หากประสงค์จะสอบถามกำหนดการเรียกทำสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ท่านต้องติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ของทุกสำนัก/กอง ที่ท่านได้สอบขึ้นบัญชีไว้เท่านั้น**

 

   

 

เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
   
1. ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานพัสดุ click-1 1
 เจ้าพนักงานห้องสมุด  เจ้าพนักงานสถิติ  นายช่างภาพ  นายช่างศิลป์ 
 นายช่างเทคนิค  และเจ้าพนักงานการเกษตร
   
2. ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 10 ตำแหน่งนายช่างชลประทาน  นายช่างโยธา  นายช่างเครื่องกล  นายช่างสำรวจ click-1 1
 นายช่างโลหะ  นายช่างไฟฟ้า  นายช่างเขียนแบบ
 เจ้าพนักงานอุทกวิทยา  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  และนายช่างพิมพ์
  
3. ระดับปฏิบัติการ จำนวน 15 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  เศรษฐกร  นักอุทกวิทยา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม click-1 1
 นักจัดการงานทั่วไป  นักทรัพยากรบุคคล  นิติกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นักวิชาการพัสดุ  นักวิเทศสัมพันธ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  นักประชาสัมพันธ์ 
 มัณฑนากร  บรรณารักษ์  และนักวิชาการจัดหาที่ดิน
   
4. ระดับปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่งวิศวกร  นักวิชาการเกษตร  นักธรณีวิทยา  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย  click-1 1
 วิศวกรสำรวจ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  และนักวิทยาศาสตร์
   
5. ระดับปฏิบัติการ จำนวน 6 ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน  วิศวกรโยธา  วิศวกรเครื่องกล  วิศวกรไฟฟ้า click-1 1
 
หมายเหตุ    กรมชลประทานอยู่ระหว่างการส่งหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ไปรายงานตัว
                   เพื่อรับการบรรจุตามลำดับที่สอบแข่งขันได้ให้ทราบตามที่อยู่ ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS
                   หรือตรวจสอบได้ทางอีเมล์ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้