คำสั่ง/ประกาศ

09/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1004/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายพิมาย จันทะชิต)
09/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1003/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชัยวัฒน์ คำแก้ว)
09/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1002/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
09/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1001/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววรรณิศา โปเป)
09/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1000/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพงศกร ชูโชติ)
09/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 998/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปิยะณัฐ โพธิ์ชัย)
09/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 993/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอรสา มณฑา)
09/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 987/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมหิทธิ์ วงศ์ษา)
09/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 985/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสาโรช หนูแก้ว 2.นางสาวสุภาพร คุมดวง)
09/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 984/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางมาลีรัตน์ เทียนถวาย 2.นางสะอาด เที่ยงทัศน์)
09/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 983/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายประสาร สิงหเทพ 2.นายจิระภัทร์ ศรีเดช 3.นายเกรียงไกร ไกรแก้ว)
09/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 989/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางชุติญา พรหมมาศ)
09/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 986/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายมนตรี เนียมรอด 2.นายศราวุธ สากล 3.นายดุษฎี พรพระแก้ว)
09/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 988/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธีรธันย์ โชติธัญรัตน์)
08/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 982/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (นางสาวพรรณอนงค์ วงศ์เสนา)
05/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 981/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (นางภารดี โลมาลักษณ์)
05/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 980/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย 1.นายลิขสิทธิ์ ใหม่หนู 2.นายมงคลชัย ดวงจิต 3.นางสาวกานติมา สุคำตา 4.นายเจษฎา รัสมโน)
04/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 979/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพงศ์สวัสดิ์ มังคละ)
04/07/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางณัฐมน ศรีอรรคพรหม)
04/07/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิโรจน์ คชเลิศ)
04/07/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานชลประทานที่ 15
04/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 978/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวจันทร์ทิพย์ บัวเนี่ยว)
03/07/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธกรกฤต จันไชยยศ)
03/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 938/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพัชลาวลี ทองหมุน)
03/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 973/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวัฒนา จันทร์ทอง)
03/07/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1434/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมพิตร พงศ์ชัยกรุง)
03/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 972/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวลำพู ศรีคำภา)
03/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 956/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายชนินทร์ ริยะป่า)
02/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 971/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายประพันธ์ เดือนศิริรัตน์)
02/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 970/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายยุทธนา กองถวิล 2.นายมาโนช ตุ้มทอง)
1 4 5 6 7 8 32