คำสั่ง/ประกาศ

06/02/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางรัชตา เจียมตน)
06/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 164/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเอกสิทธิ์ ตันติมาสน์)
06/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 163/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอานนท์ พรเพชรสุข)
05/02/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายพงศกร ชูโชติ)
05/02/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (นายนพกรณ์ สอนอินทร์)
05/02/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวกัณฐ์ฐณัฐ กรกรัณย์พล)
05/02/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวทิพากร สีวอ และ นายพงศกร วงศ์พิพันธ์)
05/02/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอรรถพล ศิริสุวรรณ)
05/02/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562)
05/02/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562)
05/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 162/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายชำนาญ ไพรโสภา)
04/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 157/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาวพรนภา อึ่งพอง)
04/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 156/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
04/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 154/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
04/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 153/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐวดี แย้มสาย)
04/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 152/2562 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุวจี สีหาบุญ)
01/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 149/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชวลิต พาหุมันโต)
01/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 148/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวทิวาตรี ทั่งทอง)
01/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 147/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายคมกฤช ขอพร)
01/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 146/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเมธา จันทร์ภักดี)
01/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 145/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวกรชนก จำวัน)
01/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 144/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
01/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 139/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
01/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 138/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
01/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 137/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวรพีพรรณ กลิ่นหอม)
01/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 143/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปิยะ ศิริปัน)
01/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 142/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
01/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 141/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายประจักษ์ ศรีจักร)
01/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 136/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางจันทร์จิรา พุทธวงษ์)
31/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 133/2562 เรื่อง มอบหมายให้ลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อของอธิบดี
1 4 5 6 7 8 10