คำสั่ง/ประกาศ

05/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 306/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวบุญเรือน ศรีสอาด)
05/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 305/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายศักรินทร์ แสงงาม)
05/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 304/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพูมสุข ปานียโชติ)
05/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 300/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวอังค์ริสา กุลวีรลักษณ์)
04/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 303/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสากล ชลคีรี 2.นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์)
04/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 299/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นางสาวอุดมลักษณ์ ทองทับ 2.นางสาวสุธาสินี วิปุลัมภ์ 3.นางพัชรา มณีศรี)
04/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 298/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายพิศัลย์ อุบลพิพัชร์ 2.นายชนะ เดชฐิติ 3.นายสวัสดิ์ หาญกุดตุ้ม)
04/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 297/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายกรกิตต์ สุโขวัฒนกิจ)
04/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 296/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
04/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 295/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายมงคล อิ่มดม)
04/03/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
04/03/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 492/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายประสิทธิ์ พันธ์บุญเกิด)
01/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 290/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายกฤษณะ เจริญศรี)
01/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 289/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิลาศ หนูสอน)
01/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 288/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวกุลนารี นุ่นช่วย)
01/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 287/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวเรณุรักษ์ ยอดวิญญูวงศ์)
01/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 283/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุภัสรา ปิงอินถา)
01/03/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
01/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 282/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายชาญศักดิ์ โกมลเกษรักษ์)
01/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 281/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายศุภกิจ อ่องจุ้ย)
01/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 280/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวนัทฤทัย สมศรี)
01/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 6/2562 เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
28/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 278/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวอุษา สุวรพันธ์)
27/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 277/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายณฐพล นาคอุไร)
27/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 268/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย สิบเอก ณัฐพงศ์ เชื้อผู้ดี)
27/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 267/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมารยาท ศิริขันธ์แสง)
27/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 266/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชูวิทย์ วงศ์กาฬสินธุ์)
27/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 265/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางเสาวรักษ์ สุขสาคร 2.นางวิรัลพัชร วรรัฐประเสริฐ)
27/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 264/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุทิน กลั่นบุศย์ 2.นายปิยะพล พึ่งพิน)
27/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 263/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวาสุกรี เงินแจ่ม)
1 2 3 4 5 10