คำสั่ง/ประกาศ

01/08/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการโดยไม่ต้องประเมินผลงาน (นายเสฏฐชัย พรกุลประสิทธิ์)
31/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1100/1/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายเอกวิทย์ ทองนุ่ม)
31/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1092/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
31/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1091/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายอดุลย์ พิณเสนาะ 2.นายเทวนันธ์ เอกอนงค์)
30/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1099/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสมฤดี อุปกิจ)
30/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1095/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายนคร พรหมทับทิม)
30/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1087/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายรังสิวุฒิ ศรีสอาด 2.นายพร้อมพงษ์ สุธงษา)
30/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1096/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายภูมินทร์ จักร์สอน)
30/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1082/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวพัชราภรณ์ เกิดสิน)
30/07/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายปัญจศักดิ์ เทพอวยพร)
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 3/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ.กรมชลประทาน ที่ 4/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ.กรมชลประทาน ที่ 5/2559 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ.กรมชลประทาน ที่ 6/2559 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 1/2560 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 2/2560 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
25/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1081/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวช่อลดา ประสพบุญ)
25/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1080/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวแก้วใจ พะนิจรัมย์)
25/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1079/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายปฏิภาณ ยิ้มกริ่ม)
25/07/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างชลประทานของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
24/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1078/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายนพพร ดุกทอง)
24/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1076/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายกฤษกร ภูถาดลาย)
23/07/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
23/07/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างชลประทานของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
23/07/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (จำนวน 3 ราย)
23/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1074/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทนงกิต สดวิไล)
1 2 3 4 5 32