คำสั่ง/ประกาศ

14/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1131/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปฐม สุริยกานต์)
13/08/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562
13/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1128/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1.นายอนุรักษ์ มีมุข 2.นายพลเทพ ช่วยพิชัย 3.นายสิทธิโชค ธรรมสละ)
13/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1127/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (จำนวน 1 ราย นายธนสิษฐ์ อินทร์ไทย)
07/08/2562 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายพรชัย แสงอังศุมาลี)
07/08/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (นางภารดี โลมาลักษณ์)
07/08/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (นางสาวพรรณอนงค์ วงศ์เสนา)
07/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1126/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (นางสาวเจนจิรา นันทะเวช)
07/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1125/2562 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริพร ผลาจันทร์)
07/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1124/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (นางสาวสะแกวัลย์ คันธะเรศย์)
07/08/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งวิศวกรชลประทานของสำนักงานชลประทานที่ 14
07/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1121/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย )
07/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1120/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาววลัยพร แดงเฟื่อง)
06/08/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวณัฐวดี เทียนธวัชกุล)
06/08/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โดยไม่ต้องประเมินผลงาน (นายวิทยา อาวุธเพชร)
06/08/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนริศ สุวรรณพนัง)
06/08/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายศิวพล ฤทธิ์วิรุฬห์)
06/08/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกฤษณะ จักราวินท์)
05/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1119/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวพรนิภา แผนชาติ)
05/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1118/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายฤชา ศรีกัน)
05/08/2562 ประกาศสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
05/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1090/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
05/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1110/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวชนาภัทร วัลลีลา)
05/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1117/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมบำรุง)
03/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1115/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย)
02/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1112/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริมา โยธามาตย์)
02/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1111/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพชร ชวนสกุล)
02/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1109/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพัชรินทร์ หนูขาว)
02/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1107/1/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเมืองเพชร ศิริ)
02/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1114/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์)
1 2 3 4 32