คำสั่ง/ประกาศ อ.ก.พ. กรม

19/08/2562 ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 3/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ.กรมชลประทาน ที่ 4/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ.กรมชลประทาน ที่ 5/2559 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ.กรมชลประทาน ที่ 6/2559 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 1/2560 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 2/2560 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
26/07/2562 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
12/07/2562 ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน