คำสั่ง/ประกาศ

23/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1189/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวสุดารัตน์ ทานันไชย 2.นางสาวจารีย์พร บุ้นเสา)
23/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1188/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธนิต กึ่งกลาง)
23/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1187/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายตันติกร อ่อนโยน)
23/08/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
22/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1182/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวรุ่งนภา ขอนจันทร์)
22/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1173/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1ราย นางสาววรรณวิไล เล้าฐานะเจริญ)
22/08/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างชลประทานของสำนักงานชลประทานที่ 15
22/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1181/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางนิภาพร รอดแก้ว)
22/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1180/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายจิรายุ จันทร์เพ็ชร)
22/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1179/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายชาญชัย หลวงวรรณา)
22/08/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวรื่นฤดี ผลกล้า)
22/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1175/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววีรยา เรืองหิรัญ)
22/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1174/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุนทร รัตนโชติ)
22/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1171/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายคณากร เม้งเกร็ด)
22/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1170/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวชนิดา เอี่ยมละออ)
22/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1168/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุริยพล นุชอนงค์)
21/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1166/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุธิดา โสมนัส)
21/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1165/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอาทิตย์ ริมสกุล)
20/08/2562 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกองแผนงาน
19/08/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1718/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (จำนวน 1 ราย นายพรชัย แสงอังศุมาลี)
19/08/2562 ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1160/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศุภชัย คะชาถา)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1159/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธีรศักดิ์ ชุมแคล้ว)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1157/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายดิเรก นวลสุวรรณ์)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1153/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายอภิวัฒน์ ชัยวิวัฒนากุล)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1152/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายจักรกฤษ คุณมี)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1151/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัฐวุฒิ วงษ์แหวน)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1150/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวราตรี สุจริต)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1149/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นางสาวนุรีสัน อาแว)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1148/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิรัฐภัช พานทอง)
1 2 3 32