คำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดกรอบอัตรากำลัง

คำสั่ง          เลขที่หนังสือ
1. คำสั่งการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก/กอง60/2558
2. คำสั่งบัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการข 310/2558
3. คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

ข 311/2558
(ปรับปรุง 5 มิ.ย.58)

4. คำสั่งแบ่งงานของ กสช.61/2558
5. คำสั่งมอบหมายคนของ กสช.ข 312/2558
6. คำสั่งแบ่งงานของ กปพ. 62/2558
7. คำสั่งมอบหมายคนของ กปพ. ข 313/2558
8. คำสั่ง อักษรย่อ ข 314/2558
9. คำสั่งรักษาราชการแทน ตามลำดับ ข 315/2558
10. คำสั่งมอบอำนาจ รองอธิบดี ข 340/2558
11. คำสั่งมอบอำนาจด้านบริหารบุคคล ของสำนัก/กอง ข 341/2558
12. คำสั่งมอบอำนาจด้านบริหารบุคคล ของสำนัก/กอง ข 342/2558
13. คำสั่งมอบอำนาจด้านบริหารบุคคล ของรองอธิบดี ข 343/2558
14. แต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.พก.ข 320/2558
15. คำสั่งแบ่งงาน 2 ระดับ สบค.79/2558
16. คำสั่งจัดคน 2 ระดับ สบค. ข 461/2558
17. คำสั่งอักษรย่อ 2 ระดับ สบค.80/2558
18. คำสั่งการจัดตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางข 1262/2560
19. คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางข 1263/2560
20. คำสั่งมอบหมายใ้ข้าราชการปฏิัติหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร new ข 479/2561
  
คำสั่งการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  ,  คำสั่งการกำหนดอักษรย่อ  สำนัก/กอง
หน่วยงาน คำสั่งการแบ่งงานฯ คำสั่งการกำหนดอักษรย่อ 
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล79/2558doc-pdf-icon80/2558doc-pdf-icon
สำนักงานชลประทานที่ 1 – 1782/2558doc-pdf-icon83/2558doc-pdf-icon
กองพัสดุ  117/2558doc-pdf-icon118/2558doc-pdf-icon
สำนักกฎหมายและที่ดิน 86/2558doc-pdf-icon 87/2558doc-pdf-icon
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 88/2558doc-pdf-icon 90/2558doc-pdf-icon
       –  ที่ 89/2558  เรื่อง การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13  doc-pdf-icon
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 91/2558doc-pdf-icon 92/2558doc-pdf-icon
สำนักวิจัยและพัฒนา 111/2558doc-pdf-icon 112/2558doc-pdf-icon
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร113/2558doc-pdf-icon114/2558doc-pdf-icon
สำนักงานเลขานุการกรม129/2558doc-pdf-icon130/2558doc-pdf-icon
กองการเงินและบัญชี131/2558doc-pdf-icon132/2558doc-pdf-icon
กองแผนงาน139/2558doc-pdf-icon140/2558doc-pdf-icon
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง148/2558doc-pdf-icon149/2558doc-pdf-icon
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม150/2558doc-pdf-icon151/2558doc-pdf-icon
สำนักบริหารโครงการ152/2558doc-pdf-icon153/2558doc-pdf-icon
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา154/2558doc-pdf-icon 155/2558doc-pdf-icon
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา157/2558doc-pdf-icon158/2558doc-pdf-icon
สำนักเครื่องจักรกล164/2558doc-pdf-icon165/2558doc-pdf-icon
สำนักงานชลประทานที่ 1-17 (เพิ่มเติม)228/2558doc-pdf-icon229/2558doc-pdf-icon
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง101/2560doc-pdf-icon905/2560doc-pdf-icon
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง  (1 ระดับ)133/2560doc-pdf-icon 134/2560doc-pdf-icon
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง  (2 ระดับ)135/2560doc-pdf-icon136/2560doc-pdf-icon
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร27/2561doc-pdf-icon28/2561doc-pdf-icon
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน81/2559doc-pdf-icon  
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ77/2/2561doc-pdf-icon1051/3/2561doc-pdf-icon
สำนักเครื่องจักรกล (1 ระดับ)59/1/2561doc-pdf-icon905/1/2561doc-pdf-icon
สำนักเครื่องจักรกล (2 ระดับ)113/2561doc-pdf-icon1191/2561doc-pdf-icon
ส่วนประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองแผนงาน77/1/2561doc-pdf-icon1051/1/2561doc-pdf-icon
สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา146/2561doc-pdf-icon1673/2561doc-pdf-icon
สถาบันพัฒนาการชลประทาน147/2561doc-pdf-icon1675/2561doc-pdf-icon
   156/2561doc-pdf-icon
newส่วนสอบสวนและคดี สำนักกฎหมายและที่ดิน
7/2562doc-pdf-icon81/2562doc-pdf-icon
newสำนักส่วนจัดการการบุกรุกพื้นที่ชลประทาน สำนักกฎหมายและที่ดิน (เป็นการภายใน)8/2562doc-pdf-icon83/2562doc-pdf-icon
     
     
     

ระเบียบต่าง ๆ ของพนักงานราชการ

การเกลี่ยอัตรากำลัง

 

คำสั่งพนักงานราชการ     
คำสั่ง ที่ พ 2/2560 เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  
   

 

คำสั่ง พ 11/2561 เรื่อง การจัดตำแหน่งพนักงานราชการ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
  
กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานชลประทานที่ 1
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานชลประทานที่ 2
สำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานชลประทานที่ 3
กองการเงินและบัญชีสำนักงานชลประทานที่ 4
กองแผนงานสำนักงานชลประทานที่ 5
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางสำนักงานชลประทานที่ 6
กองพัสดุสำนักงานชลประทานที่ 7
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานชลประทานที่ 8
สำนักกฎหมายและที่ดินสำนักงานชลประทานที่ 9
สำนักเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่ 10
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางสำนักงานชลประทานที่ 11
สำนักบริหารโครงการสำนักงานชลประทานที่ 12
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสำนักงานชลประทานที่ 13
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานชลประทานที่ 14
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำนักงานชลประทานที่ 15
สำนักวิจัยและพัฒนาสำนักงานชลประทานที่ 16
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาสำนักงานชลประทานที่ 17
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สถาบันพัฒนาการชลประทาน 

 

 

 

คำสั่ง พ 10/2561 เรื่อง การจัดตำแหน่งพนักงานราชการ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
  
กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานชลประทานที่ 1
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานชลประทานที่ 2
สำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานชลประทานที่ 3
กองการเงินและบัญชีสำนักงานชลประทานที่ 4
กองแผนงานสำนักงานชลประทานที่ 5
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางสำนักงานชลประทานที่ 6
กองพัสดุสำนักงานชลประทานที่ 7
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานชลประทานที่ 8
สำนักกฎหมายและที่ดินสำนักงานชลประทานที่ 9
สำนักเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่ 10
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางสำนักงานชลประทานที่ 11
สำนักบริหารโครงการสำนักงานชลประทานที่ 12
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสำนักงานชลประทานที่ 13
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานชลประทานที่ 14
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำนักงานชลประทานที่ 15
สำนักวิจัยและพัฒนาสำนักงานชลประทานที่ 16
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาสำนักงานชลประทานที่ 17
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สถาบันพัฒนาการชลประทาน 

 

  – การจัดตำแหน่งและให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่

 – คำสั่ง พ 1/8/2561 เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 พ.ค. 2561
  
กองการเงินและบัญชีสำนักงานชลประทานที่ 1
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานชลประทานที่ 3
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางสำนักงานชลประทานที่ 4
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำนักงานชลประทานที่ 5
สำนักเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่ 6
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางสำนักงานชลประทานที่ 7
สำนักกฎหมายและที่ดินสำนักงานชลประทานที่ 8
 สำนักงานชลประทานที่ 9
 สำนักงานชลประทานที่ 10
 สำนักงานชลประทานที่ 11
 สำนักงานชลประทานที่ 12
 สำนักงานชลประทานที่ 13
 สำนักงานชลประทานที่ 14
 สำนักงานชลประทานที่ 15
 สำนักงานชลประทานที่ 16
 สำนักงานชลประทานที่ 17