คำสั่งกระทรวง

19/08/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1718/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (จำนวน 1 ราย นายพรชัย แสงอังศุมาลี)
22/07/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1557/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร)
03/07/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1434/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมพิตร พงศ์ชัยกรุง)
14/06/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1287/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง)
14/06/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1286/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค)
29/05/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1167/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทย)
03/05/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ 1004/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศุภณัฐ ปริยชาติ)
01/05/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 890/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 2 ราย 1.นายสถาพร ใจอารีย์ 2.นายถวิล มั่งนุ้ย)
01/05/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 889/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย)
01/05/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 888/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวอิงอร ปัญญากิจ 2.นายจำรอง ดาวเรือง)
29/04/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 953/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสนฑ์ จินดาสงวน)
29/04/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 952/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์)
11/04/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 842/2562 เรื่องเลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอรรถพร ปัญญาโฉม)
10/04/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 841/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)
28/03/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 711/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายนพดล ปิยะธรรมธาดา)
20/03/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 666/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์)
14/03/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 624/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุวิทย์ สอนสุข 2.นายบุญชัย ตัณฑชุณห์)
04/03/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 492/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายประสิทธิ์ พันธ์บุญเกิด)
25/02/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 467/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิทยา แก้วมี)
30/01/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 209/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายไพฑูรย์ ศรีมุก 2.นายสมัย ธรรมสัตย์)