คำสั่งกระทรวง

11/04/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 842/2562 เรื่องเลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอรรถพร ปัญญาโฉม)
10/04/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 841/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)
28/03/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 711/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายนพดล ปิยะธรรมธาดา)
20/03/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 666/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์)
14/03/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 624/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุวิทย์ สอนสุข 2.นายบุญชัย ตัณฑชุณห์)
04/03/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 492/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายประสิทธิ์ พันธ์บุญเกิด)
25/02/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 467/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิทยา แก้วมี)
30/01/2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 209/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายไพฑูรย์ ศรีมุก 2.นายสมัย ธรรมสัตย์)