คำสั่งกรมมอบอำนาจ

12/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1681/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
12/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1184/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
12/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 48/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
12/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 47/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
12/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1833/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
12/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 762/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
12/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 637/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
12/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 535/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
12/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 117/2560 เรื่อง แก้ใขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
12/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 407/2559 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
12/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 343/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
12/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 342/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
12/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 341/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
11/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 340/2558 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน