คำสั่งกรม

31/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 129/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
31/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 128/2562 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
31/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 135/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายนันทชัย โคสาพัฒ)
31/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 134/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวกนกวรรณ เข็มสุวรรณ)
31/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 133/1/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายยิ่งยง แพร่ภิญโญ)
30/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 124/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาววิลาวัลย์ หลิ่งแก้ว)
30/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 126/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายตันติกร อ่อนโยน)
30/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 125/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภิวัฒน์วงศ์ คำสีเขียว)
30/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 123/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมภพ ดกกลาง)
30/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 122/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายบุญธรรม ชื่นตา)
30/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 84/1/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนพกรณ์ สอนอินทร์)
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 116/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐนพิน สุขมี)
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 115/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายฟ้าหม่น สุขสม)
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 114/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวเพ็ญนภา จะเรียมพันธ์)
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 113/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชัยพงศ์ กาวิละ)
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 112/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชกร (จำนวน 1 ราย นายทักษิณ กันหาคุณ)
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 111/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นางสุภาภรณ์ สุขเกษม 2. นางสาวสุธานี นวลจันทร์)
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 110/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภานุเมศ วัฒนานนท์)
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 107/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวรติพร มาศงามเมือง)
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 106/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายเชาวลิต เนตรกุล)
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 104/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 103/2562 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทาน ที่ 11
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 12/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทาน ที่ 11
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 91/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายกฤษฎา แดงสีพลอย 2.นายยุทธเขตต์ ยินดีทรัพย์ 3.นายนฤพล สีตบุตร 4.นายภราดร อัฐวงศ์)
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 90/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 10 ราย)
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 100/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววันทนีย์ สกุลศักดิ์)
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 99/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวพรศิริ คณะใหญ่)
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 98/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสุนันทา สุภาการ)
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 97/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางจิณห์นิภา ศักดิ์สันเทียะ)
29/01/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 96/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
1 4 5 6 7 8 9