คำสั่งกรม

24/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 908/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นางสาวอสิตา ชัยศิริ)
21/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 910/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 7 ราย 1.นายวีระศักดิ์ ไชยนาแพง 2.นายเกษียร สฤษดิกุล 3.นายไกรนิธี รัตนธาดา 4.นายกมล ผาภูมิ 5.นายสุนทร ซื่อเลื่อม 6.นายอาทิตย์ พรหมโชติ 7.นายอนุสรณ์ สุทธิวัฒน์)
21/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 907/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวมยุรี ศรียุคุณธร)
21/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 905/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางมยุรี ตระการกุลธร)
21/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 900/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย)
21/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 899/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 14 ราย)
21/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 898/2562 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 19 ตำแหน่ง)
21/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 897/2562 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
21/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 896/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวญดา หายักวงษ์)
21/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 895/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธวัชชัย บุนนาค 2.นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ)
21/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 894/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
21/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 887/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวชื่นจิตร์ แซ่โค้ว)
20/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 888/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายภูวดล คำพุฒ 2.นายสมชาย เตียวเจริญกิจ 3.นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)
19/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 884/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวปพิชญา กลิ่นจิตโต)
18/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 883/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายวัชรพล ศรีวันคำ 2.นางสาวเกศสุดา สุขยานุดิษฐ )
18/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 882/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธนาคาร ยวงแก้ว)
18/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 881/2562 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 18 ตำแหน่ง)
18/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 880/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
17/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 879/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอาคม คงทอง)
17/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 876/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุทธิพันธ์ พื้นแสน)
17/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 875/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย)
17/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 869/1/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
14/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 872/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย)
14/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 871/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายพงศ์พิสุทธิ์ ดวงทิพย์ 2.นายธนาคาร ยวงแก้ว)
14/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 870/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธนภัทร สืบภา)
13/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 868/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทวีสิทธิ์ เลิศสินไทย)
13/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 867/2562 เรือ่ง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายพงศ์กรณ์ กำแหง 2.นายสาธิต สาธุภาค)
13/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 865/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
13/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 864/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
13/06/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 863/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวัชรินทร์ บุษดา)
1 4 5 6 7 8 27