คำสั่งกรม

25/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1081/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวช่อลดา ประสพบุญ)
25/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1080/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวแก้วใจ พะนิจรัมย์)
25/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1079/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายปฏิภาณ ยิ้มกริ่ม)
24/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1078/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายนพพร ดุกทอง)
24/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1076/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายกฤษกร ภูถาดลาย)
23/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1074/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทนงกิต สดวิไล)
23/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1073/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางพรรณี บุญเทือง)
23/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1072/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายจักรพันธุ์ ช้อยหิรัญ 2.นายพนมศักดิ์ ใช้สมบุญ)
23/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1070/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายพาลี ทรายทอง)
22/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1069/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 2 ราย 1.นายศักดิ์ชัย กุลสุวรรณ์ 2.นายสหะ อังสนันท์สุข)
22/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1068/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชนาญวิทย์ วิชัยดิษฐ์)
22/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1067/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวชนาภัทร วัลลีลา)
22/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1060/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
22/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1059/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
22/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1058/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธีรวุฒิ ธนะสิริ)
22/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1057/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวประกายมาศ กำแพงแก้ว)
22/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1056/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวนภาลัย ไชยดำรงค์)
22/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1053/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายยุทธ ขุนผา)
22/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1052/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวชนิสรา โพธิสว่าง 2.นางสาววารุณี พิณพรมราช)
19/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1055/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางรัชตา เจียมตน)
18/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1051/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางวรรณนิดา กิ่งวงษา 2.นายวุฒิไกร สายประเสริฐ)
18/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1050/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายอรรถพล ผลประเสริฐ)
18/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1045/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายเฉลิมพงษ์ ทัฬหสิริพงษ์)
18/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1046/2562 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
18/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1043/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวธิดาพร ลาดสลุง)
18/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1042/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริพิชยา สติภา)
18/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1041/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวจุฑามาศ ขันทแพทย์ 2.นางสาววราภรณ์ สีแก้วนิตย์)
18/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1040/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.ว่าที่ ร.ต.อานุภาพ คำผง 2.นางสาวทัศนีย์ ยอดม่วง)
15/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1032/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวกมลวรรณ มัณยากาศ)
12/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1037/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุจิตร ไชยวรรณ)
1 2 3 4 5 27