คำสั่งกรม

26/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 260/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายนักรบ อ่อนอุระ 2.นายสมพร พวงอินทร์)
26/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 259/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวพัชริดา ชนกล้าหาญ)
26/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 258/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิสุทธิ์ เขื่อนธะนะ)
26/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 257/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวทันทิวา ทาคำ)
26/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 256/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายวสันต์ จันทรชิต)
26/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 255/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสันติชน พันธ์เพ็ง)
26/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 254/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นายปิยะภัทร แช่มชื่น)
25/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 250/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายจักรพงษ์ สุราราช 2.นายศิวาวุธ เหลือมพล)
25/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 249/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา 2.นายนฤพนธ์ ภานุศรี)
22/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 244/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางจิตรา บุญรอด)
22/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 243/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
22/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 242/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอมฤต เมฆสุวรรณ)
22/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 241/2562 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวปฤษฎา อัจจุตมานัส)
22/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 237/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายกฤษกร อินต๊ะผัด)
21/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 238/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
20/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 235/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวพัชรา บานไม่รู้โรย)
20/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 234/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายภรัณยู มะลิพรม)
20/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 233/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายธำรงค์ศักดิ์ วันสุดล)
20/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 232/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวพิมพาพร จอนลอย)
20/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 231/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 6 ราย)
20/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 223/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์ 2.นายชลอ นาคสิทธิ์)
20/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 222/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธีรพงษ์ เจริญผ่อง 2.นายสมหมาย ดอกบัว)
20/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 221/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวพรทิพย์ กาญจนพรหม)
20/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 220/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางนฤทัย แพ่งดิษฐ์ 2.นายอดุลย์ พิณเสนาะ)
20/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 219/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวนัฏชา รุ่ยใหม่ 2.นางสาวกาญจนา นิยมมาก)
20/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 218/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายชนาญวิทย์ วิชัยดิษฐ์ 2.นายธนบดี โชติช่วง)
20/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 217/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นางสาวจันทนา สัมพันธ์ 2.นางสาวกาญจนา วงค์สุวรรณ์ 3.นายอุทัย คุณคง)
20/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 210/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายปิยะพงษ์ ทาบัว)
18/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 211/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายธนเดช น้อยสุข)
18/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 207/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายสุภาพ ทาสุ่ม 2.นางสาววราพร ศรีจันทร์)
1 2 3 4 5 9