คำสั่งกรม

19/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 350/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายฤชากร พรมศิริ)
19/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 349/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายธนวัฒน์ สมมิตร)
19/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 348/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาววันทนา ทิพย์ชาติ)
19/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 347/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวอรอุมา ศรีอิ่นแก้ว)
15/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 346/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวสุวรรณา มูลน้อย 2.นางสาวรินทร์ลภัส ธนโชติชวกิตต์)
15/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 337/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 4 ราย 1.นางสาวอาภาศรี คงจันทร์ 2.นางสาวอรทิมา ยุ้งเกี้ยว 3.นางธีรพร บุญเรือง 4.นายสันติภาพ ชุ่มมี)
13/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 344/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 4 ราย)
13/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 343/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธนกฤต เขื่อนเก้า)
13/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 342/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวเนตรดาว นางแย้ม 2.นางธัญภัทร ปวงคำ)
13/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 340/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 4 ราย 1.นางสาวอรณัฐ วงษ์สุวรรณ 2.นายพีรพงศ์ คลังบุญครอง 3.นางสาวนิจสิรี วงศ์อริยจิต 4.นางสาวชิตชญา ติสโร)
13/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 339/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวพิมพ์แพรวา ยศอาลัย)
13/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 338/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นายปัณณวิชญ์ เฟืองทอง)
12/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 336/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางรัชดา ขัดปัญญา)
12/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 335/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริมา โยธามาตย์)
11/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 318/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวจิราพร บัวรุ่ง)
11/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 317/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางอนงค์พร แสงธีรกิจ)
11/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 311/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายธีรวัฒน์ เสนาหาญ 2.นายวิชญ์ ศรีวงษา)
08/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 309/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสุวรรณ์ นิ่มวงค์)
08/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 308/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเฉลิมรัตน์ มิตรยง)
08/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 307/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวนันท์นภัส นิตตะโย 2.นายสมโภชน์ พุกขำ)
05/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 306/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวบุญเรือน ศรีสอาด)
05/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 305/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายศักรินทร์ แสงงาม)
05/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 304/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพูมสุข ปานียโชติ)
05/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 300/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวอังค์ริสา กุลวีรลักษณ์)
04/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 303/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสากล ชลคีรี 2.นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์)
04/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 299/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นางสาวอุดมลักษณ์ ทองทับ 2.นางสาวสุธาสินี วิปุลัมภ์ 3.นางพัชรา มณีศรี)
04/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 298/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายพิศัลย์ อุบลพิพัชร์ 2.นายชนะ เดชฐิติ 3.นายสวัสดิ์ หาญกุดตุ้ม)
04/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 297/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายกรกิตต์ สุโขวัฒนกิจ)
04/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 296/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
04/03/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 295/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายมงคล อิ่มดม)
1 2 3 4 9