คำสั่งกรม

05/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1090/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
05/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1110/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวชนาภัทร วัลลีลา)
05/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1117/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมบำรุง)
03/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1115/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย)
02/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1112/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริมา โยธามาตย์)
02/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1111/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพชร ชวนสกุล)
02/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1109/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพัชรินทร์ หนูขาว)
02/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1107/1/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเมืองเพชร ศิริ)
02/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1114/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์)
31/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1100/1/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายเอกวิทย์ ทองนุ่ม)
31/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1092/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
31/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1091/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายอดุลย์ พิณเสนาะ 2.นายเทวนันธ์ เอกอนงค์)
30/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1099/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสมฤดี อุปกิจ)
30/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1095/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายนคร พรหมทับทิม)
30/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1087/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายรังสิวุฒิ ศรีสอาด 2.นายพร้อมพงษ์ สุธงษา)
30/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1096/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายภูมินทร์ จักร์สอน)
30/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1082/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวพัชราภรณ์ เกิดสิน)
25/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1081/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวช่อลดา ประสพบุญ)
25/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1080/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวแก้วใจ พะนิจรัมย์)
25/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1079/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายปฏิภาณ ยิ้มกริ่ม)
24/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1078/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายนพพร ดุกทอง)
24/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1076/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายกฤษกร ภูถาดลาย)
23/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1074/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทนงกิต สดวิไล)
23/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1073/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางพรรณี บุญเทือง)
23/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1072/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายจักรพันธุ์ ช้อยหิรัญ 2.นายพนมศักดิ์ ใช้สมบุญ)
23/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1070/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายพาลี ทรายทอง)
22/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1069/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 2 ราย 1.นายศักดิ์ชัย กุลสุวรรณ์ 2.นายสหะ อังสนันท์สุข)
22/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1068/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชนาญวิทย์ วิชัยดิษฐ์)
22/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1067/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวชนาภัทร วัลลีลา)
22/07/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1060/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
1 2 3 4 27