คำสั่งกรม

18/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 211/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายธนเดช น้อยสุข)
18/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 207/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายสุภาพ ทาสุ่ม 2.นางสาววราพร ศรีจันทร์)
18/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 212/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายณรงค์วัฒน์ มาเกิด)
18/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 209/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1.นายอิศเรศ ถึงสุข 2.นายยงยุทธ ทองขวัญ 3.นางสาวณัญชยา เอี่ยมนิรันดร์)
18/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 208/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายวรเดช รุทระกาญจน์)
18/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 206/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายศตวรรษ แปะโพระ)
18/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 205/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายโยธิน ทองย้อย)
18/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 204/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางพาณิพร รัตนะราภ)
14/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 203/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 5 ราย)
14/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 202/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายวชิรพงษ์ แน่นหนา)
13/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 193/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกฤษณะ ท่าน้ำตื้น)
13/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 201/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเฉลิมพล ฉัตรมณีวัฒนา)
13/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 199/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเมฆินค์ ขีนทัพไทย 2.นายเชาวลิต มะหะมะ)
13/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 198/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
13/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 197/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
13/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 196/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอุดร พรมปา)
13/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 194/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายเกษม ไกรสีกาจ 2.นายวัชร จิตใจงาม 3.นายศศิพงษ์ ยิ้มแย้ม)
13/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 192/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายบดินทร์ ไชยโคตร)
13/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 191/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายธงชัย มลิพันธ์)
12/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 190/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายขวัญชัย อุตตะเวช 2.นายไพฑูรย์ ยังรักษา)
12/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 189/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย 1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณฐมน อยู่เล่ห์ 2.นายฉัตรดำรงค์ หงษ์บุญมี 3.นางสาววรางค์ลักขณ์ ณ ศร)
12/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 187/2562 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม (เป็นการภายใน)
12/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 24/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม (เป็นการภายใน)
12/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 23/2562 เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม (เป็นการภายใน)
12/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 22/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (เป็นการภายใน)
12/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 21/2562 เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (เป็นการภายใน)
11/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 185/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวณิชารัศม์ พัชรวิราพันธ์)
11/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 184/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายธนิต กึ่งกลาง)
08/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 181/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นายพันธกานต์ ภานุรักษ์)
08/02/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 174/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุกฤตา จุนเด็น)
1 2 3 6