คำสั่งกรม

24/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 563/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางขวัญนภา สาธร)
24/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 562/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายวันชัย กัณหสินวัฒนา)
24/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 561/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายพงศกร ชูโชติ)
24/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 560/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
24/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 559/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธีระศักดิ์ ประหยัด)
24/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 558/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวสิริกัญญา เอมอยู่)
23/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 557/2562 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร นายจิตะพล รอดพลอย นายไพฑูรย์ ศรีมุก นายสมัย ธรรมสัตย์)
23/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 556/2562 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร นายจิตะพล รอดพลอย นายไพฑูรย์ ศรีมุก นายสมัย ธรรมสัตย์)
23/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 555/2562 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสรายุทธ์ แดงน้อย)
23/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 554/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวพิมล ศรีสันติสุข)
23/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 553/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายหนึ่งบุรุษ เหมือนตา)
23/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 547/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวพิศมัย เฟื่องทรัพย์)
23/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 548/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายปรเมศร ชื่นบุตร)
22/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 525/2562 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง (จำนวน 49 อัตรา)
22/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 544/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายฆฤณธร สุวรรณโมกข์)
19/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 542/2562 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวพรทิพย์ จิรวิภาส)
19/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 541/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (จำนวน 1 ราย นายเศรษฐา บุตรนนท์)
19/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 543/2562 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายคำรณ เตียตระกูล 2.นายศราวุฒิ ไวทยะวิญญู)
18/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 540/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย นายปิยะพงศ์ ต่อนิมิตรกุล นายเสถียรชัย บุญมี)
18/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 539/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย นายทรงพล มงคลพันธุ์ นายสมคิด ศิริรูป นายโชค พรินทรากูล)
18/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 538/2562 เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุวรรณ แพงมา)
18/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 536/2562 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกฤษณะ จักราวินท์)
18/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 535/2562 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทนงศักดิ์ สุขศิริ)
18/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 533/2562 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพงศ์สรัญ ชุ่มชัยรัฐน์)
18/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 532/2562 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวอัญชนา ชัยศร)
18/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 530/2562 เรื่องการกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาวลภัสรดา วรรัฐปณิชา)
18/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 529/2562 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวุฒิพงค์ คงกาญจน์)
18/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 528/2562 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายจิระภัทร์ ศรีเดช)
18/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 527/2562 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธวัชชัย สุขเจริญโกศล)
18/04/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 526/2562 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายไชยกาญจน์ สุภะเกษ)
1 2 3 13