คำสั่งกรม

21/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1166/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุธิดา โสมนัส)
21/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1165/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอาทิตย์ ริมสกุล)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1160/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศุภชัย คะชาถา)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1159/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธีรศักดิ์ ชุมแคล้ว)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1157/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายดิเรก นวลสุวรรณ์)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1153/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายอภิวัฒน์ ชัยวิวัฒนากุล)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1152/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายจักรกฤษ คุณมี)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1151/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัฐวุฒิ วงษ์แหวน)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1150/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวราตรี สุจริต)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1149/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นางสาวนุรีสัน อาแว)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1148/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิรัฐภัช พานทอง)
19/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1147/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุชิน ไชยแสงราช)
16/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1146/2562 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 2 ราย 1.นายธีรคมน์ อริยสุนทร 2.นายกรณรมย์ วรรณกุล)
16/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1144/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางภัทรภร กลิ่นดอกแก้ว)
16/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1143/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวอาภาศรี คงจันทร์)
16/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1142/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายฤกษ์ณรงค์ อุปลา)
15/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1141/2562 เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 5 ราย)
15/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1140/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวพรพรรณ สัตยากรพัชรกุล)
15/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1139/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 2 ราย 1.นางภารดี โลมาลักษณ์ 2.นางสาวพรรณอนงค์ วงศ์เสนา)
14/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1130/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายจุนรัชต์ วิวัฒนาพันธุ์)
14/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1131/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปฐม สุริยกานต์)
13/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1128/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1.นายอนุรักษ์ มีมุข 2.นายพลเทพ ช่วยพิชัย 3.นายสิทธิโชค ธรรมสละ)
13/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1127/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (จำนวน 1 ราย นายธนสิษฐ์ อินทร์ไทย)
07/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1126/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (นางสาวเจนจิรา นันทะเวช)
07/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1125/2562 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริพร ผลาจันทร์)
07/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1124/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (นางสาวสะแกวัลย์ คันธะเรศย์)
07/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1121/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย )
07/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1120/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาววลัยพร แดงเฟื่อง)
05/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1119/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวพรนิภา แผนชาติ)
05/08/2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1118/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายฤชา ศรีกัน)
1 2 3 27