ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ตามมาตรา 9 วรรค 1 (8)

การบริหารงานของหน่วยงาน
  

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย

 

success icon กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
success icon โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
success icon โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน
success icon คำสั่งแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ภายในกรม
   –  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 60/2560 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง
   –  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 61/2560 เรื่อง การจัดตั้งกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (เป็นการภายใน)
   –  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 62/2558 เรื่อง การจัดตั้งกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เป็นการภายใน)
   

 

 

การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
    

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคล และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว

success icon ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลคเข้ารับราชการ
success icon ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
success icon ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้
success icon ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
   
 

รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร

success icon รายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
success icon รายงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
   
 

มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร และผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร

success icon ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน
success icon คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 569/2557 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
success icon ข้อบังคับกรมชลประทาน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมชลประทาน พ.ศ.2553
success icon ค่านิยมกรมชลประทาน : Water for all
success icon ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากร

success icon แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน
success icon หลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษของข้าราชการกรมชลประทาน
success icon หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / หลักเกณฑ์และวิธีการและวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ / หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
   
 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร

success icon หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมชลประทาน
success icon หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน
success icon หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรมชลประทาน
success icon ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน (ฉบับที่ 2)
success icon การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 success icon แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทาน (กุมภาพันธ์ 2560)
   
 

 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณ

success icon รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณ