การเลื่อน O2 และ K2 K3 K4 K5 กรมชลประทาน

แนวทางการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล การจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และการขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

บันทึก ที่ สบค 1388/2559

แนวทางการจัดทำผลงานฯ k2-k3

แนวทางการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล การจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ

เอกสารประกอบการคัดเลือก k4 – k5        

แนวทางการจัดทำผลงาน k4 – k5

เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     K2 K3-1
     K2 K3-2
     K2 K3-3
     K2 K3-4
     K2 K3-5
     K2 K3-6
     K2 K3-7
     K2 K3-8
     K2 K3-9
ดาวน์โหลดแบบรวมไฟล์  คลิกที่นี่ 

      O2-1 
      O2-1-1
      O2-2
      O2-3
      O2-4
      O2-5
      O2-6
      O2-7
      O2-8
      O2-9
ดาวน์โหลดแบบรวมไฟล์  คลิกที่นี่