การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 469/2559 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน

ดาวน์โหลดคำสั่ง