ประชุมเพื่อชี้แจง
แนวทางการกำหนดประสบการณ์ในงาน
ที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ
เจตนารมณ์และแนวทางการบังคับใช้
ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

กำชับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง.ราชการ
แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการในวันจันทร์

previous arrow
next arrow
Slider

บริการ

Facebook

icon6

ข่าว

h1

คำสั่งกรม

บริการออนไลน์