ประชุมเพื่อชี้แจง
แนวทางการกำหนดประสบการณ์ในงาน
ที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ
เจตนารมณ์และแนวทางการบังคับใช้
ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

กำชับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง.ราชการ
แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการในวันจันทร์

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-PM (หน่วยงานนำร่อง)
แบบสำรวจ
previous arrow
next arrow
Slider

บริการ

Facebook

icon6

ข่าว

h1

คำสั่งกรม

บริการออนไลน์